Záver školského roka 2021/2022

Dňa 30.06.2022 sme na našej škole slávnostne ukončili školský rok 2021/2022.

Riaditeľka školy Mgr. Martina Kretová vyhodnotila výchovnovzdelávacie výsledky v uplynulom školskom roku.

Najúspešnejší žiaci školy, ktorí školu reprezentovali v jednotlivých olympiádach a športových súťažiach boli odmenení.

Dvaja najúspešnejší žiaci školy Simeon Šulek a Svetlana Šuleková, dostali pochvalné uznanie a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy počas celého štúdia.

K tomuto dňu patrí aj rozlúčka s našimi deviatakmi. Deväť rokov spoločne prežitých v školských laviciach. Roky učenia sa, získavania nových vedomostí, ale aj spoločného smiechu, zážitkov a nových priateľstiev. Tak ako k životu patrí začiatok a koniec, patria k nemu aj stretnutia a rozlúčky.

V závere pani riaditeľka zaželala všetkým pekné prázdniny a deviatakom veľa úspechov do ďalších rokov štúdia.