Školský rok 2022/2023

RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU MILANA KOLIBIARA DETVIANSKA HUTA 369

Rada školy je ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva

školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v

rámci školy.

Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy

rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a

vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Funkčné obdobie trvá štyri roky.

Členovia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara
Detvianska 
Huta 369:

Ing. Mária Šuleková - predseda rady školy - zástupca rodičov za ZŠ

Mgr. Milota Kamenská - zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ

Kristína Vetráková - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ

Ing. Iveta Václavíková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Pavel Kortiš - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ján Nociar - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Peter Olšiak - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Valéria Ftoreková - zástupca nepedagogických zamestnancov

Iveta Plavuchová - zástupca rodičov za MŠ

Vladimír Gibala - zástupca rodičov za ZŠ

Vladimíra Kretová  - zástupca rodičov za ZŠ