V roku 2009 vznikol nový subjekt ZŠ s MŠ, ktorý existuje až do súčasnosti. Počas existencie školy sa na škole vystriedalo množstvo pedagogických i nepedagogických zamestnancov, z ktorých každý sa snažil o budovanie kultúry tejto inštitúcie. Každý z nich zanechal v škole, v kolektíve pracovníkov množstvo svojej práce - svojej osobnosti, svojich myšlienok a snažil sa o vyzdvihnutie našej školy.

Škola podporuje zdravý životný štýl a vytvára výborné podmienky pre mnohé druhy športu. Žiaci združení v oddiele bežeckého lyžovania úspešne reprezentujú školu, región a aj celú Slovenskú republiku na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni už desiatky rokov. Žiaci vynikajú nielen v športe, ale aj v takmer všetkých vedomostných súťažiach v rámci okresu a Slovenska.


Kontaktné osoby

Mgr. Martina Kretová - riaditeľ školy
Mgr. Janka Paprčková - výchovný poradca
Ing. Mária Šuleková - hospodárka, ekonómka
Ing. Viera Luptáková - mzdárka, ekonómka
Marianna Pekárová - vedúca školskej jedálne

Kolektív pracovníkov je v súčasnosti stabilizovaný a na škole pôsobí 9 pedagogických zamestnancov v ZŠ, 2 pedagogickí zamestnanci v MŠ a 8 prevádzkových zamestnancov, ktorí pôsobia v ŠJ (vedúca ŠJ a kuchárky), v ZŠ (správni zamestnanci - upratovačky, školník - kurič a ekonómky) .

Pedagogická rada školy je poradným orgánom riaditeľa školy. Schádza sa 4 - krát za školský rok. Jej členmi sú pedagogickí zamestnanci školy. Zaoberá sa výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami žiakov, prerokováva , iniciuje a dáva návrhy na skvalitnenie pedagogickej činnosti.

Metodické orgány na škole sú metodickými a poradnými orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady. Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť, pomáhajú zjednocovať kritériá hodnotenia.

Rada školy

Ing. Mária Šuleková - predseda , zástupca rodičov za ZŠ

Mgr. Milota Kamenská - zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ

Kristína Vetráková - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ

Valéria Ftoreková - zástupca nepedagogických zamestnancov

Vladimíra Kretová - zástupca rodičov za MŠ

Iveta Plavuchová - zástupca rodičov ZŠ

Ing. Marta Koristeková - zástupca rodičov ZŠ

Ing. Iveta Václavíková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Pavol Kortiš - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Vladimír Kret - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Juraj Kubiš - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205