Poskytovanie dotácií na stravu od 1.5.2023 NÁVRATKA. termín na doručenie návratok do 31.3.2023 vo formáte PDF a Word na stiahnutie

-----------------------------------------------------------------------------

                                                                            ŽIADOSŤ
rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

                                          (Nové24.3.2023)(návratka WORD, PDF)

-----------------------------------------------------------------------------

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti na stiahnutie (PDF) (Word)

ODHLASOVANIE

Odhlásiť obed alebo desiatu je možné najneskoršie do 8,00 hod. v deň odhlásenia a to :

telefonicky: 045/5376389
email: jedalen@zsmkhuta.sk

- osobne v kancelárii u vedúcej ŠJ.

V prípade odhlásenia stravníka po 8,00 hod ( prvý deň ochorenia ) je možné prevziať si obed do obedára.

ČAS VÝDAJA OBEDOV

Čas výdaja obedov je od 11,30 hod. - 13,30 hod.

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov sa zakazuje vynášať neskonzumovaný obed z priestorov školskej jedálne.

V surovinách, ktoré sú uskladnené pri nevhodných teplotách, dochádza k rozmnoženiu choroboplodných mikroorganizmov, vegetatívnych foriem baktérií a tvorbe toxínov, čo môže spôsobiť vážne epidemiologické ochorenie.

Porušením tohto nariadenia rodič zodpovedá za možné následky.

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

vedúca školskej jedálne: Marianna Pekárová