O klube

Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školy zameranú na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a poskytuje im priestor na oddych a relaxáciu. Nie je pokračovaním vyučovania a nemal by byť chápaný ako sociálna služba.

Na škole je zriadené jedno oddelenie ŠKD, ktoré navštevujú deti 1. - 5. ročníka, ktoré pracujú pod vedením kvalifikovanej vychovávateľky Evy Šulekovej ŠKD má vlastnú triedu vybavenú počítačom, CD prehrávačom a interaktívnou tabuľou. V triede je k dispozícii koberec na oddychovú a relaxačnú činnosť. Oddelenie každoročne dopĺňa svoj fond spoločenských hier, hračiek, športových pomôcok a stavebníc, má k dispozícii aj počítačovú učebňu a knižnicu, ktorá sa nachádza v budove. Pre športové a rekreačné činnosti je k dispozícii telocvičňa, futbalové ihrisko ako aj plocha s detskými preliezačkami, ale aj multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa v obci. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy priestrannou jedálňou.

Poslaním ŠKD je poskytnúť deťom pestrý, zaujímavý a zábavný pobyt v zariadení školy, naučiť deti zmysluplne využívať ich voľný čas a zároveň všestranne rozvíjať ich osobnosť.

Celá činnosť ŠKD je podmienená spoluprácou s vedením školy, s triednymi učiteľmi a rodičmi.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD na 5,00 € mesačne.

Prevádzková doba ŠKD je od 11,15 do 15,30 hod. v dňoch školského vyučovania.