Školská jedáleň

Základné informácie zo školskej jedálne

Zariadenie školského stravovania slúži ako účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje stravovanie pre žiakov základnej školy, materskej školy, žiakov a rekreantov školy v prírode, zamestnancov školy, stravovanie cudzích stravníkov na základe dohody o zabezpečení stravovania. Ďalej zabezpečuje doplnkové stravovanie žiakom základnej školy a stravovanie na základe objednávky pre rôzne subjekty.

Platba zamestnancov sa znižuje na základe príspevku zamestnávateľa ( 55% z celkovej hodnoty jedla ) a príspevku zo sociálneho fondu na základe kolektívnej zmluvy. Vyúčtovanie platieb za stravné sa uskutočňuje na konci školského roku.

Spôsob úhrady za stravovanie:

Stravu za daný mesiac je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Platbu je možné uskutočniť:

- bezhotovostne /internetbanking/

- poštovou poukážkou

- trvalým príkazom

Číslo účtu IBAN : SK95 0200 0000 0027 0523 7154

Variabilný symbol: aktuálny mesiac, za ktorý sa platba uskutočňuje /napr. 10/17/

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa + trieda