Školská jedáleň

POZORNE ĆITAJTE! Oznamy školskej jedálne. Informácie k poskytovaniu dotácie na stravu od 1. 9. 2023. Nové oznamy ŠKD a školskej jedálne pre nový školský rok platné od 1.9.2023 Poskytovanie dotácií na stravu. Zápisný lístok, Formulár na pusúdenie príjmu

Základné informácie zo školskej jedálne

Zariadenie školského stravovania slúži ako účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje stravovanie pre žiakov základnej školy, materskej školy, žiakov a rekreantov školy v prírode, zamestnancov školy, stravovanie cudzích stravníkov na základe dohody o zabezpečení stravovania. Ďalej zabezpečuje doplnkové stravovanie žiakom základnej školy a stravovanie na základe objednávky pre rôzne subjekty.

Platba zamestnancov sa znižuje na základe príspevku zamestnávateľa ( 55% z celkovej hodnoty jedla ) a príspevku zo sociálneho fondu na základe kolektívnej zmluvy. Vyúčtovanie platieb za stravné sa uskutočňuje na konci školského roku.

Spôsob úhrady za stravovanie:

Stravu za daný mesiac je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Platbu je možné uskutočniť:

- bezhotovostne /internetbanking/

- poštovou poukážkou

- trvalým príkazom

Číslo účtu IBAN : SK95 0200 0000 0027 0523 7154

Variabilný symbol: aktuálny mesiac, za ktorý sa platba uskutočňuje /napr. 10/17/

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa + trieda