Občianske združenie

Občianske združenie - Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta

Milí rodičia, priatelia školy, s radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt, ktorý sme registrovali v Tescu " Vy rozhodujete, my pomáhame" postúpil do druhého kola. Poprosím Vás, aby ste žetóny, ktoré dostanete v predajniach TESCO za nákup zbierali a potom doniesli ku nám do MŠ. Našu škôlku zaradili do predajne, ktorá sa nachádza v Hnúšti. Keď bude pred ukončením hlasovania, všetky žetóny zavezieme do Hnúšte a zahlasujeme za náš projekt. Hlasuje sa od 15.01.2024 do 11.02.2024.Ďakujeme

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a žiakmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je občianske združenie - Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta. Vzniklo 23.9.2021. Návrh na registráciu OZ bol podaný prípravným výborom, ktorého členmi boli: pani Ing. Mária Šuleková, pán Pavol Brieška, pani Eva Šuleková.

Stanovy boli schválené Ministerstvom vnútra SR. Najvyšším orgánom Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara

Detvianska Huta je Rodičovská rada združenia (RRZ) , ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried.

Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich

zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi jej členov.

RRZ spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rodičovská rada združenia prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rodičovskej rady združenia.

Výkonným orgánom je Výkonný výbor, ktorý sa skladá z predsedu, podpredsedu a hospodára.
Títo 
boli zvolení z členov Rodičovskej rady združenia.

Kontrolným orgánom je Revízor združenia.

Ďakujeme za finančnú a inú materiálnu podporu všetkým sponzorom a rodičom, ktorí akokoľvek

pomáhajú škole!

Názov :
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Milana 
Kolibiara Detvianska Huta

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: 962 05 Detvianska Huta 369

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 54051924

e-mail: rz.zssmsmk@gmail.com

banka: Fio banka, a.s.,

číslo účtu/IBAN: SK12 8330 0000 0022 0238 7302

stanovy: Rodičovské združenie.pdf

členovia výboru OZ sú uvedení na samostatnej karte s názvom Kontakty členov OZ