Ak už nie je cesty späť, mali by ste sa postarať o najlepší spôsob, ako sa posunúť vpred...

Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva - a to popri svojej pedagogickej činnosti - v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.