Podporujeme zdravý životný štýl 

Žijeme zdravo, športujeme, myslíme a tvoríme

Škola podporujúca zdravie - " Zdravá škola " Projekt je zameraný na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, environmentálnu výchovu a humanizáciu medziľudských vzťahov. Medzi tradičné podujatia patria : beh za zdravím, výstavy ovocia a zeleniny, týždeň zdravej výživy, ľudové tradície, podesenie pri jedličke, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, triedenie odpadu, akadémia pri príležitosti dňa Matiek, Mesiac úcty k starším, školská športová olympiáda, slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka. Väčšina podujatí sa nesie za účasti rodičov žiakov, čo pomáha vzájomnému zbližovaniu učiteľov a rodičov.

Naša škola má niekoľkoročné skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi. V každej triede od prvého po deviaty ročník je posilnená hodina TSV. Naša škola je zameraná na bežecké lyžovanie, vyhľadávanie športových talentov, každodenná školská a mimoškolská práca s nimi. Žiaci sa pravidelne a úspešne absolvujú preteky SP v bežeckom lyžovaní organizované bežeckým úsekom SLA. Na telesnú a športovú výchovu máme na škole vytvorené dobré podmienky ( 2 telocvične, vonkajší športový areál a kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy s trénerskou kvalifikáciou ).