Naši žiaci sa každoročne zapájajú do viacerých vedomostných a športových súťaží, aktivít a tvorivých dielní, pripravovaných a organizovaných pedagogickými pracovníkmi školy. 

Napríklad:

Zo športových súťaží napríklad:

A mnohé iné aktivity.

Výsledky olympiád a súťaží šk. rok 2016/2017

V uvedených súťažiach dosahujú žiaci vynikajúce výsledky nielen vrámci okresu, ale aj kraja a celoslovenských kôl.