Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 2

Učebné osnovy pre 1 . ročník                                         

Učebné osnovy pre 2. ročník 

Učebné osnovy pre 3. ročník

Učebné osnovy pre 4. ročník 

Učebné osnovy pre 5. ročník 

Učebné osnovy pre 6. ročník 

Učebné osnovy pre 7. ročník 

Učebné osnovy pre 8. ročník 

Učebné osnovy pre 9. ročník