Matematická olympiáda

Dňa 24. januára 2018 sa v KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo Matematickej olympiády.  

Zúčastnili sa na ňom úspešní riešitelia domáceho a školského kola.
Našu školu v kategórii Z5 reprezentoval žiak 5. ročníka SIMEON ŠULEK, ktorý dosiahol pekné 6. miesto a bol úspešným riešiteľom okresného kola MO. 

Matematická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde a Stredoeurópskej matematickej olympiáde.

Vyhlasovateľmi Matematickej olympiády pre daný ročník sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády

Poslaním Matematickej olympiády je:
a) aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti;
b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;
c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;
d) prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium matematiky a nadväzujúcich študijných odborov;
e) umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v Matematickej olympiáde na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.