Oznamuje rodičom :-)

OZNAMY s účinnosťou od 01.10.2020.

Vyučovanie TŠV a krúžková činnosť od 1.10.2020


  • Predmet telesná a športová výchova (TSV) sa za nepriaznivého počasia vyučuje v telocvični za nižšie uvedených podmienok.
  • Žiaci 1. stupňa sa prezliekajú vo svojich kmeňových triedach.
  • Žiaci 2. stupňa sa prezliekajú v šatni podľa rozpisu tak, aby bola zabezpečená dezinfekcia priestorov.
  • Žiaci 1. stupňa majú na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR výnimku v používaní rúšok, teda môžu cvičiť bez rúšok.
  • Žiaci 2. stupňa sú povinní vo výchovno-vzdelávacom procese používať rúška, preto ich musia používať aj vo vyučovaní TSV.
  • Pred vstupom do telocvične prebehne dezinfekcia rúk.
  • Cvičenie bude zamerané na zdravotnú telesnú výchovu, kompenzačné cvičenia a prípravné cvičenia na športové hry (prihrávky, streľba...).
  • Po každej hodine TSV sa použité náradie a náčinie dezinfikuje.

  • Krúžková činnosť je do odvolania pozastavená.


Vyhlásenia na stiahnutie sú pod oznamom
Vyhlásenia na stiahnutie sú pod oznamom

                        (Vyhlásenie č, 2 žiaci ZŠ word, PDF)                       (Vyhlásenie č.6 žiaci MŠ word, PDF

Vážení rodičia!

   V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom ZŠ s MŠ Milana Kolibiara v Detvianskej Hute č. 369, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.

( rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí žiaka na primárne vzdelávanie),  

  Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. 
   V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.