1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY 
1.1. Organizácia školského roka 
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). 
2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok). 
3. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2020 sú uvedené v prílohe č. 1. 
4. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len "SR"), bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej). Prevádzku materskej školy počas školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom "Materská škola a školské prázdniny", ktorý je dostupný na: https://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf