Zber separovaného odpadu

V školskom roku 2018/2019 sa na našej škole v termíne od 27. 5. 2019 do 7. 6. 2019 uskutočnil zber papiera, vrchnákov z PET fliaš a hliníkových nápojových plechoviek. Do zberu sa zapojili všetky triedy a vyzbierali veľmi pekné množstvo uvedených surovín.

,,Ten kto separuje chráni prírodu a svoju budúcnosť "

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

zdroj: https://www.mariuspedersen.sk