Dňa 30.6.2021 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok 2020/2021.

Riaditeľka školy Mgr. Martina Kretová vyhodnotila výchovnovzdelávacie výsledky v uplynulom školskom roku.

Najúspešnejší žiaci školy, ktorí školu reprezentovali v jednotlivých olympiadách a športových súťažiach boli odmenení knihami.

K tomuto dňu patrí aj rozlúčka s našimi deviatakmi. Deväť rokov spoločne prežitých v školských laviciach. Roky učenie sa, získavania nových vedomodtí, ale aj spoločného smiechu, zážitkov a nových priateľstiev. Tak ako k životu patrí začiatok a koniec, patria k nemu aj stretnutia a rozlúčky.

Zneli tóny hudby a v príhovoroch odznelo mnoho krásnych a múdrych slov.

V závere pani riaditeľka zaželala všetkým pekné prázdniny a deviatakom veľa úspechov do ďalších rokov štúdia.